phong thủy cho nhà ở

Tư vấn làm nhà, sửa nhà theo thuật phong thủy

Làm nhà theo phong thủy Quá trình “tam sao thất bản” và biến đổi theo các yếu tố kinh tế – xã hội khiến có lúc Phong Thủy có vẻ rất phức tạp và bị một số yếu tố mê tín làm thiên lệch.     Nước chảy có nguồn   Thực ra Phong Thủy cũng như các ngành khoa